• حجهالاسلام والمسلمین آقای صادقی واعظ، که یکی از ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) در حوزهی علمیهی قم میباشند، نقل کردند:۸٫ یکی از سالها در تهران منبر میرفتم. روز تاسوعا […]
  • حجهالاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ ابراهیم صدقی، طی مکتوبی به انتشارات مکتبالحسین (ع) چنین نقل میکند:۱۰٫ حاجی محمدرضا صدقی حائری، که یکی از اخیار کربلا و نوادهی فقیه زاهد […]
  • جناب آقای حاج هاشم توتونکار زاهدی تبریزی (دامت توفیقاته) طی مرقومهای به انتشارات مکتبالحسین (ع) نوشتهاند: در امتثال امر دانشمند محترم، نویسندهی توانا حجهالاسلام جناب حاج شیخ علی ربانی، کرامتی […]