معجزات و کرامات

حاج ابوالحسن شریفی و کرامات حضرت ابوالفضل

جناب مستطاب آقای حاج ابوالحسن شریفی از کرج مکتوبی به انتشارات مکتبالحسین (ع) ارسال داشتهاند و طی آن کرامت ذیل را مرقوم فرمودهاند:
۹٫ در سال ۱۳۴۲ هجری شمسی که ساختمان سد کرج را شروع کردند، با شخصی به نام مستر روبن مسیحی که مهندس سد کرج بود طی برخوردی آشنا شدم.
وی اظهار داشت: زمانی که برای شکافتن کوه و ساختمان سد، با چند تن از کارگران دینامیتگذاری میکردیم، وقتی انفجاری صورت میگرفت کارگران که با طناب در دامن کوه آویزان بودند همگی یکصدا ندا میکردند: یا حضرت اباالفضل العباس (ع). و مکرر میدیدم سنگهای بزرگ که از کوه جدا میشدند، به اطراف پرت میشدند ولی به کارگران اصابت نکرده و آنان صحیح و سالم میماندند.
این موضوع در خاطرم باقی مانده بود تا اینکه برای خود من خطری پیش آمد. زیرا در وسط رودخانه با کمربندی مخصوص خود را به تیر برق بسته بودم تا سیمها را باز کرده و در جایی دیگر به تیرهای اصلی وصل نمایم، که ناگهان متوجه شدم سیل عظیمی جاری
[صفحه ۵۹۶]
شده و به نزدیکی من رسیده است. هر چه فکر کردم دیدم باید خود را از تیر برق جدا سازم و در یک لحظه مرگ حتمی را در جلوی چشم خود دیدم. ناگهان ندای یا اباالفضل کارگران مسلمان و نجات یافتن آنان را به یاد آوردم و بلافاصله فریاد زدم:
یا حضرت اباالفضل (ع)، به فریادم برس!
و سرم گیج خورد، و دیگر متوجه نشدم چه واقعهای پیش آمد. زمانی به هوش آمدم که خود را در تخت بیمارستان دیدم و چشمم به دکترهای آمریکایی، که مسئول سد کرج بودند، افتاد که مشغول بیرون آوردن آب از گلویم هستند. آنان حیرتزده بودند که چرا و چگونه این جانب را که به تیر برق بسته شده بودم، در کنار رودخانه و میان ماسهها پیدا کردهاند؟! در صورتی که قاعدتا بایستی مرا پس از پایان جریان سیل، حداقل چند کیلومتر پایینتر از محل نصب تیر برق، پیدا کرده باشند، آن هم خفه شده! چون شدت جریان سیل به قدری بود که چند نفر از کارگران و چندین دستگاه سنگین را با خود تا چند کیلومتر راه برده و تلفات زیادی به بار آورده بود.
این جانب پس از اینکه سلامتی خود را به دست آوردم، متوجه شدم که نجاتم از مرگ حتمی مرهون توسل به حضرت ابوالفضل العباس (ع) بوده است. لذا از کلیهی خوراکیهایی که در اسلام حرام میباشد کنارهگیری نمودهام، ولی چون همسرم دختر یک کشیش مسیحی است در منزل به وی اظهار کردم که من طبق نظریهی طبیب از آن گونه خوراکیها پرهیز هستم. همهساله نیز در ایام محرمالحرام مبلغی را نذر حضرت ابوالفضل العباس (ع) نموده و خود را بیمهی آن حضرت کردهام و به مصرف عزاداری توسط مسلمانان میرسانم.
بر گرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *