موقوفات و رقبات

زیارتگاه حضرت عباس در آئینه تاریخ

هیچ تاریخی از تواریخ مربوط به لکنهو نیست که در آن ذکر این بارگاه نشده باشد.
اهل قلم و نویسندگان عموما دربارهی این بارگاه عظیم شرحی را متذکر شدهاند. گفته شده که مردی مومن و صالح در خواب دید که فلان بخش از زمین را بکنید که آنجا علم (لواء) حضرت عباس (ع) قرار دارد همچنین گفته شده که یکی از اهل دل از شام (دمشق) به هندوستان آمده و پس از سیر و سیاحت در بلاد، وارد شهر لکنهو شده و میهمان میرزا فقیر بیگ گشته است و به پاس خدمات میزبان، به رسم تبرک یک علم شخصا به میرزا تقدیم نموده است: حق با کدامیک از این اقوال است، خدا میداند.
در خواب به میرزا صاحب بشارت دادند که فلان جا را بکنید، (علم) از آنجا پیدا خواهد شد. وقتی میرزا از خواب بیدار شد وقت سحر رسیده بود ایشان پس از خواندن نماز صبح خواب خود را برای مومنین و مردم صالح بیان کرد، همه تعجب کردند و گفتند ما هم برای حفر زمین، همراه شما خواهیم آمد. زمین مزبور حفر شد و از آنجا یک علم به دست آمد. میرزا صاحب، علم را با کمال احترام و تعظیم به خانهی خود آورد و در گوشهی اطاق نصب کرد.
خبر این کرامت در شهر لکنهو و اطراف آن پخش شد، از آن پس مردم تکتک و گروهگروه به زیارت علم میآمدند حاجت میگرفتند. این واقعه در عهد نواب آصفالدوله رخ داد. عتاب شاهنشاهی نواب آصفالدوله، یک روز از خادم خود خشمگین شد و به وی گفت: (فردا بینی تو جدا خواهد شد) خادم بسیار نگران شد و برای نجات از مجازات آصفالدوله به این و آن متوسل شد ولی سودی نبخشید. در بحبوحهی خوف و هراس، کسی به او سفارش کرد که به خانهی میرزا فقیر بیگ برو حاجت خود را از بابالحوائج حضرت ابوالفضل العباس (ع) درخواست کن، انشاءالله مراد تو را
[صفحه ۳۰۳]
برخواهد آورد. خادم مزبور، به سفارش مخلصانه آن مرد مومن عمل کرد. فردای آن روز قهر نواب آصفالدوله، به مهر و لطف، آن هم مهر و لطفی روزافزون، بدل شد و خود به خود از قطع بینی آن خادم منصرف گشت! پس از مدتی، خادم وقت را مغتنم شمرد و به نواب آصفالدوله گفت: جناب عالی دستور داده بودید که بینی من قطع شود، ولی بابالحوائج حضرت عباس (ع) مرا از این صدمه نجات داد. نواب پرسید: چطور؟ خادم سرگذشت خود را برای نواب شرح داد.
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته: علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *