کتابنامه

شرحی بر کتاب چهره درخشان حضرت ابوالفضل

اشاره
بسمالله الرحمن الرحیم
قال الله العظیم فی کتابه الکریم: (یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله…) [۱] .
ای اهل ایمان از خدا بترسید و وسیلهای برای تقرب به او بجویید و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید.
و بعد، کتاب حاضر، که با نام چهرهی درخشان قمر بنیهاشم حضرت ابوالفضل العباس (ع) در مقابل شما قرار دارد، زندگینامهی شخصیتی میباشد که قلم از وصفش عاجز است؛ قلمی که از جانب هستی بخش حمایت میشود. معبود بشر، خدای بزرگ، قلم را گرامی میدارد و در آغاز سورهی نون از قرآن مجیدش، به عظمت قلم و شکوه آثار آن سوگند میخورد:
(ن والقلم و ما یسطرون – ما انت بنعمه ربک بمجنون).
قسم به نون که نام نور و ناصر حق یا لوح نور خداست، و قسم به قلم و آنچه تا ابد در لوح محفوظ خواهد نگاشت که تو به لطف و رحمت پروردگارت (عقل کامل و نعمت نبوت یافتهای و) هرگز مجنون نیستی.
هر قومی که قلم و صاحبان قلم را گرامی داشت، آن قوم و ملت، شکست ناپذیر خواهد بود. وقتی قلم در محیطی انحراف نیافت و آن را گرامی داشتند، آزادی و حقیقت در آن محیط
[صفحه ۸]
کشته نمیگردد؛ و وقتی حقیقت و آزادی از بین نرفت توطئهها به وجود نمیآید، عصیان و طغیان دیده نمیشود، فساد رونق نمیگیرد، و نارضایی به وجود نمیآید. هر گاه قلم به میدان مجاهدت کشیده شده، به سود جامعه، به سود ملت، به سود اکثریت، به سود مذهب، و به سود همه بوده و همه فاتح از مبارزه درآمده است. البته نه قلمهای مزدور. قلم پیروز است اگر اجیر نشود [۲] .
قلم آزاده و مدافع حریم اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ارزندهترین میراث بشریت است.
با اشارهی اجمالی که به اهمیت قلم شد، باید گفت: قلم، با تمام عظمتش، از وصف این شخصیت الهی و آسمانی عاجز است. برای شناخت این اسوهی تقوی، جهان بشریت باید کنگرههای «ابوالفضل (ع) شناسی» برگزار کند. چه، به عقیدهی شیعه و متفکرین اسلامی و فرزانگان آزاده، پس از رسول اکرم (ص) و حضرت معصومین (ع) او یکی از عالمترین، فقیهترین، فرزانهترین، شجاعترین، و سخاوتمندترین افرادی است که تاریخ اسلام، بلکه تاریخ جهان، به خود دیده است.
برگرفته از کتاب چهره درخشان حضرت ابوالفضل نوشته: آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *