معجزات و کرامات

عجز دانشمند گستاخ در مورد علم حضرت ابوالفضل

گویند: در مجلسی سخن از فضل و عظمت علمی حضرت ابوالفضل العباس (ع) به میان آمد. یکی از علمای زاهد غیرشیعه که در آنجا حضور داشت، به زهد و علم و آثار علمی خود مغرور شده خود را در ردیف حضرت ابوالفضل العباس (ع) یا عالمتر از او دانست. حاضران او را سرزنش کردند و مجلس ختم شد.
بعد از چند روزی او را در حرم حضرت ابوالفضل العباس (ع) دیدند که ریسمانی به گردن خود بسته و سر دیگر ریسمان را به ضریح مطهر گره زده، گریه میکند و با عجز و لابه خود را سرزنش مینماید. ماجرا را از او پرسیدند، در پاسخ گفت: «شب گذشته در عالم خواب دیدم مجلس باشکوهی از علما و برجستگان تشکیل شده است، شخصی خبر داد که حضرت ابوالفضل العباس (ع) به مجلس شما میآید. پس از لحظاتی نور تابان آن حضرت بر آن مجلس تابید و با شکوه بینظیری وارد مجلس شد. حضرت در صدر مجلس روی صندلی نشست و حاضران همه در برابرش خضوع نمودند. ترس و وحشت، مرا به خاطر جسارتی که کرده بودم فراگرفت. آن بزرگوار به همهی افراد حاضر با نظر مهرانگیز نگریست و صحبت کرد. وقتی که نوبت به من رسید، فرمود: «تو چه میگویی؟!».
من از گفتهام اظهار پشیمانی کردم. فرمود: «من در نزد پدرم و برادرانم حسن و حسین (ع) درس آموختهام و در دین خود و آنچه که آموختهام به مرحلهی یقین رسیدهام، ولی تو در شک و تردید به سر میبری و در امامت امامان حق (ع) شک داری، آیا چنین نیست؟!»
و پس از بیان دیگر با دست مبارک، ضربتی به دهانم زدند که از خواب بیدار شدم. اکنون به جهل و گمراهی خود اعتراف میکنم و به آستان مقدسش برای درخواست عفو و لطف آمدهام. [۳۷۰] .
[صفحه ۶۱۸]
نظیر این ماجرا، قضیهی زیر است: در مجلسی، یکی از افرادی که ظاهرا اهل اطلاع به نظر میرسید میگفت: سلمان از نظر علمی بر حضرت ابوالفضل العباس (ع) برتری دارد، زیرا حضرت علی (ع) در شانش فرموده:
سلمان بحر لا ینزح؛
سلمان دریای بیپایان است. [۳۷۱] .
شخص گوینده شبی در عالم خواب دید در مجلس باشکوهی حضور دارد، که حضرت ابوالفضل العباس (ع) در صدر آن مجلس نشسته و سلمان دست به سینه برای خدمتگزاری آن حضرت ایستاده است و به او میگوید: «ای مرد، چرا اشتباه میکنی، افتخار من این است که خدمتگزار فرزند علی (ع)، حضرت ابوالفضل العباس (ع) میباشم».
مقایسهی حضرت اباالفضل (ع) با سلمان
در مقام بحث، روزی عالمی
کرد کاری را که آن نادان کند
کرد سلمان با ابوفاضل قیاس
سنگ با گوهر مگر میزان کند
سنگ را در رتبه بالاتر شمرد
تا مگر نرخ گهر ارزان کند
گفت: السلمان منا اهل بیت
جسم او جان، جان او جانان کند
رتبهی او تا فلک بالا برد
پایهی او بر سر کیوان کند
گفت زینگونه سخنها، بیقیاس
تا اقامه پیش خود برهان کند
ای دریغا پیش ماه چارده
خواست ماهی را مه تابان کند
کرد ثابت ادعا را پیش خود
شبپر آری به شب جولان کند
رفت و سر خوشحال بر بالین نهاد
خستگی را تا مگر جبران کند
آمد او را دخت پیغمبر به خواب
آنکه وصف حضرتش یزدان کند
خط بطلان بر قیاس او کشید
کرد کاری کو به گو، چوگان کند
گفت شرمت باد ازین قول و قیاس
کس کجا در با خزف یکسان کند
[صفحه ۶۱۹]
نیستی گر شیر، زین بیشه مرو
چون تویی چون پنجه با شیران کند
پیش داور چون کنی زین داوری
گر ترا این حکم تر دامان کند
کیست سلمان پیش عباس علی
پیش حق تا عرضهی ایمان کند؟
گر بخواهد او به دست قدرتش
عالمی در قبضهی امکان کند
بحر جودش چون بجوشد کاینات
بر سر خوان کرم مهمان کند
باب حاجات الی الله اوست اوست
عزم او هر مشکلی آسان کند
میشود درهای دوزخ بسته، گر
او شفاعت از گنهکاران کند
کیست جز او چشمهی خورشید را
گر بخواهد چشمهی حیوان کند
درد بیدرمان اهل درد را
ذرهای خاک رهش درمان کند
نام سعدش مرده را جان میدمد
یاد لعلش قطره را عمان کند
پیش مهتاب رخش در دل مگر
کس تواند یادی از کتان کند؟!
حسن یوسف چیست؟ در چاه زنخ
حسن او صد یوسف کنعان کند
فضل بودی بیپدر گر او نبود
ز آن ابوالفضلش پدر عنوان کند
گر بخواهد نازنین فرزند من
با نگاهی عالمی سلمان کند
بود سلمان گرچه از اصحاب سر
و این نه آن سری که کس پنهان کند
گرچه بود او را مقامی ارجمند
آن مقامی کو همه اذعان کند
داشتی آن مایه کو با یک نظر
ریگ صحرا گوهر غلتان کند
لیک همسنگ ابوفاضل نبود
سنگ او را گر دوصد چندان کند
ز آن کشید آرنگ [۳۷۲] این قصه به نظم
تا که زیب دفتر و دیوان کند
و به راستی مطلب همین است که به زبان همین شاعر جاری شده است:
دارد که شاخهی گل سرخ محمدی
انصاف ده که خار مغیلان چه میکند
[صفحه ۶۲۰]
شد هر که بندهی در سلمان اهل بیت
تاج و نگین و ملک و سلیمان چه میکند
سلمان ولی کجا پسر فاطمه کجا
قطره بگو مقابل عمان چه میکند
گر برده بر فلک نظر لطف بوتراب
ذره به پیش مهر درخشان چه میکند
بر گرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته آقای علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *