آداب زیارت

عرض حاجت به حضرت ابالفضل

طریق اول: ابتدا باید چهار شب چهارشنبهای را برگزیند که دو شب چهارشنبه آن در نیمهی اول ماه بعدی قرار داشته باشد که به چهارده روزهی اول ماه بعدی میرسد. (عدد چهار برای این است که نام مبارک حضرت عباس (ع) دارای چهار حرف است (ع ب ا س).
سپس در هر شب چهارشنبه به تعداد یکصد و سی و سه بار سورهی مبارکه «انا انزلناه فی لیله القدر» را با اخلاص قرائت کند، به طوری که کلمهی آخر این آیهی مبارکه، که به «مطلع الفجر» ختم میشود، درست در آخرین لحظهی پایان نیمهی شب و آغاز بامداد ادا شود.
برای این منظور میتواند، آخرین باری که سورهی مبارکه «انا انزلناه» را میخواند، کلمهی مطلع الفجر را بخواند تا لحظهی پایان نیمهی شب و آغاز بامداد برسد.
شب چهارشنبهی چهارمی در حدود شب چهارده ماه قمری است که با نام مبارک قمر بنیهاشم قرابت دارد. ظهور ارتباط تحت هر نامی که باشد در این شب انجام خواهد گرفت، به اذن خداوند دانا و مقام حضرت مولی اباالفضل العباس (ع). [۲۷۴] .
طریق دوم: گویند در میان نماز مغرب و عشاء دو رکعت نماز حاجت به جای آورد در همان شب شروع به این ختم که منسوب به جناب ابیالفضل العباس (ع) است بنماید و تا چهل و یک شب به انجام رساند بدون تغییر وقت ادامه دهد، ولی خواندن را در شب آخر گرو نگه دارد تا وقتی که حاجت روا شود و بعد، آن را نیز بخواند و ختم چنین است:
یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء یا رب یا رب یا رب یا عباس بن علی بن ابیطالب الامان الامان الامان ادرکنی ادرکنی ادرکنی.
ذکر هر یک از کلمات «الامان» و «ادرکنی» را تکرار کند تا نفس قطع شود،
[صفحه ۳۲۵]
انشاءالله تعالی به مقصود میرسد. [۲۷۵] .
طریق سوم: دیگر از طریق توسل به آن حضرت، زیارت آن حضرت است که، بنا به مضمون روایات عدیده وسیلهی تقرب به خداوند و آمرزش گناهان و انجام مطالب و روا شدن حاجات اهل ایمان است چنانچه به روایت منقول از مصباحالزائرین ابنطاووس وارد شده است و از جملهی اعمال زیارت شریفه این است که دو رکعت نماز زیارت به جا آورد و بعد از آن بخواند: [۲۷۶] زیارتنامهی حضرت ابوالفضل العباس (ع) که در مفاتیحالجنان میباشد.
طریق چهارم: از جمله ختمهای مجرب برای حوائج بزرگ و ادای دین آن است که:
شب جمعه غسل نماید شبهای بعد، غسل کردن ضرورتی ندارد پس در شب اول که همان شب جمعه است و شبهای دیگر هر شب هزار مرتبه بگوید:
اللهم صل علی محمد و آلمحمد.
شب شنبه: اللهم صل علی امیرالمومنین.
شب یکشنبه: اللهم صل علی فاطمه.
شب دوشنبه: اللهم صل علی الحسن.
شب سهشنبه: اللهم صل علی الحسین.
شب چهارشنبه: اللهم صل علی علی بن الحسین.
شب پنجشنبه: اللهم صل علی محمد بن علی.
شب جمعه دوم: اللهم صل علی جعفر بن محمد.
شب شنبه: اللهم صل علی موسی بن جعفر.
شب یکشنبه: اللهم صل علی علی بن موسی.
شب دوشنبه: اللهم صل علی محمد بن علی.
شب سهشنبه: اللهم صل علی علی بن محمد.
[صفحه ۳۲۶]
شب چهارشنبه: اللهم صل علی الحسن بن علی.
شب پنجشنبه: اللهم صل علی الحجه بن الحسن.
شب جمعه سوم: اللهم صل علی العباس الشهید.
به این ترتیب دو هفته طول میکشد. [۲۷۷] .
طریق پنجم: کیفیت توسل به ذیل عنایت حضرت قمر بنیهاشم (ع): شب چهارشنبه دو رکعت نماز بخواند و بعد از نماز ۱۳۳ بار بگوید:
یا کاشف الکرب عن وجه الحسین (ع)
اکشف کربی بحق اخیک الحسین (ع)
و هفت شب چهارشنبه صد مرتبه بگوید:
ای ماه بنیهاشم خورشید لقا عباس
ای نور دل حیدر شمع شهداء عباس
از محنت و درد و غم ما رو به تو آوردیم
دست من بیکس گیر از بهر خدا عباس [۲۷۸] .
برگرفته از کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته: علی ربانی خلخالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *