از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

قطعه منظوم درباره فضائل، مناقب و مصائب حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام – داغ دل ام البنین

چشمهی خور در فلک چارمین سوخت زداغ دل امالبنین » : حضرت آیۀ الله العظمی حاج شیخ محمد حسین غروی اصفهانی کمپانی
آه دل پرده نشینم حیا برده دل از عیسی گردون نشین دامنش از لخت جگر لاله زار خون دل و دیده، روان ز آستین مرغ دلش، زار،
چه مرغ هزار داده ز کف، چار جوان گزین أربعۀ مثل نسور الربی سدره نشین، از غمشان آتشین [صفحه ۳۰۵ ] کعبهی توحید، از آن
چار تن یافت ز هر ناحیه، رکنی رکین قائمهی عرش از ایشان به پای قاعدهی عدل، از آنها متین نغمهی داوودی بانوی دهر کرده
بسی آب، دل آهنین زهره، ز ساز غم او، نوحهگر مویه کنان، موی کنان، حور عین یاد ابوالفضل، که سر حلقه بود بود در آن
حلقهی ماتم، نگین اشک فشان، سوخته جان، همچو شمع با غم آن شاهد زیبا قرین ناله و فریاد جهان سوز او لرزه در افکنده به
عرش برین کای قد و بالای دلآرای تو در چمن ناز، بسی نازنین غرهی غرای تو الله نور نقش نخستین کتاب مبین طرهی زیبای تو،
سرو قدم غیب مصون، در خم او چین چین [صفحه ۳۰۶ ] همت والای تو بیرون زوهم خلوت ادنای تو، در صدر زین رفتی و از
گلشن یاسین برفت نوگلی از شاخ گل یاسمین رفتی و رفت از افق معدلت یک فلکی، مهر رخ و مه جبین کعبه فروریخت، چه
آسیب دید رکن یمانی، ز شمال و یمین زمزم اگر خون بفشاند، رواست از غم آن قبلهی اهل یقین ریخت چه بال و پر آن شاهباز
سوخت زغم، شهپر روحالأمین آه از آن، سینهی سینا مثال داد زبیدادی پیکان کین طور تجلای الهی شکافت سر اناالله به خون شد
دفین تیر کمانخانهی بیداد زد دیدهی حق بین تو را از کمین عقل ازین، تاب تحمل نداشت آنچه تو دیدی، زعمود وزین [صفحه
۳۰۷ ] عاقبت از مشرق زین شد نگون مهر جهانتاب، به روی زمین خرمن عمرم، همه بر باد شد میوهی دل، طعمهی هر خوشه چین
صبح من و شام غریبان سیاه روز من، امروز چه روز پسین چار جوان بود مرا دلفروز و الیوم أصبحت و لا من بنین لا خیر فی الحیاه
من بعدهم فکلهم أمسی صریعا طعین خون بشو ای دل که جگرگوشگان قد واصلوا الموت بقطع الوتین نام جوان مادر گیتی مبر
از نالهی بانوی دهر عالمیان، تا به قیامت « مفتقر » تذکرینی بلیوث العرین چون که دگر نیست جوانی مرا لا تدعوینی و یک امالبنین
[ ۱۳۸ ] . [صفحه ۳۰۸ ] .« غمین
بر گرفته از کتاب قصه های حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام نوشته: علی اصغر همدانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *