آرشیو معجزه و کرامات اباالفضل العباس – شمشیر قمر بنی هاشم به کمک میآید