آرشیو مناقب و فضایل امیرالمومنین علی از زبان رسول خدا